Costa neoRomantica 26 สิงหาคม – 01 กันยายน 2560

Costa neoRomantica 26 สิงหาคม – 01 กันยายน 2560

ทัวร์ญี่ปุ่น เกาหลี 2560 ฟุกุโอะกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ อิสระช๊อปปิ้งย่านเทนจิน DUTY FREE ขนมโมจิย่างไส้ถั่วแดงร้อนๆจากเตา ลงเรือสำราญ Costa neoRomantica

฿39,900.00

  • รายละเอียด

รายละเอียด

ทัวร์ญี่ปุ่น เกาหลี 2560

ฟุกุโอะกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ

อิสระช๊อปปิ้งย่านเทนจิน

ห้างคาแนล ซิตี้ DUTY FREE

ขนมโมจิย่างไส้ถั่วแดงร้อนๆจากเตา

ลงเรือสำราญ Costa neoRomantica

Fitness Center & Casino

เดินทางสู่ ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

 เดินทางโดยสายการบิน : Thai Airways (TG)

Costa neoRomantica 26 สิงหาคม – 01 กันยายน 2560

กรุณา อ่านรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง