News

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

ข้อมูลการติดต่อ ชื่อ ททท. สำนักงานสุรินทร์ ที่อยู่ ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4466 6501 วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4466 6577 เบอร์โทร +66 4451 4447 เว็บไซต์ http://www.tourismthailand.org สอบถามข้อมูล   รายละเอียด วันที่ 31 มี.ค. – 2 เม.ย. 2560  ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ พิธีเปิดงาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยจัดพิธีบวงสรวงพนมรุ้ง การจัดขบวนแห่ ประกอบด้วย ขบวนพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี ขบวนเทพพาหนะ จาก 6 อำเภอ เพื่อถวายเป็นเทวาสักการะแด่เทพผู้พิทักษ์ทิศทั้ง 10 แห่งจักรวาลได้แก่หงส์ ช้าง โค ระมาด คชสีห์ นกยูง นาค ม้า รากษส กระบือ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงแสง สี เสียง สุดตระการตา และจัดตลาดอารยธรรมวนัมรุง และการแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้ชมและเลือกซื้อตลอดทั้ง 3 วัน

Read more...

ยกเว้นวีซาเข้าประเทศญี่ปุ่น

01-06-2013 : รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) จากมาตรการยกเว้นวีซาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ (1) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (2) สิ่งที่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น ) (3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรมและอื่นๆ) (4) กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น * คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศจะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่นมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 01-06-2013 : ยกเว้นวีซาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 1. ก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศ ยกเว้นวีซาเข้าประเทศญี่ปุ่นกับคนไทยทีมีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศ  เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซาตามปรกติ  ) 2. การยกเว้นวีซาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย 3. ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้(เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเขาประเทศหรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับหรืออื่นๆ สำหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศนั้้นสามารถตรวจสอบได้ที่้เว็บไซต์หน้าแรกของแผนกกงสุลสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น 4. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่้ฝ่ายวีซา แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หมายเลขติดต่อ  02-207-8503  02-696-3003

Read more...