ยกเว้นวีซาเข้าประเทศญี่ปุ่น

ยกเว้นวีซาเข้าประเทศญี่ปุ่น

01-06-2013 : รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้นวีซาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

(1) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
(2) สิ่งที่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น )
(3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรมและอื่นๆ)
(4) กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
* คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศจะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่นมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

01-06-2013 : ยกเว้นวีซาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
1. ก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศ ยกเว้นวีซาเข้าประเทศญี่ปุ่นกับคนไทยทีมีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศ  เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซาตามปรกติ  )

2. การยกเว้นวีซาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย

3. ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้(เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเขาประเทศหรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับหรืออื่นๆ สำหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศนั้้นสามารถตรวจสอบได้ที่้เว็บไซต์หน้าแรกของแผนกกงสุลสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

4. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่้ฝ่ายวีซา แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หมายเลขติดต่อ  02-207-8503  02-696-3003

Share this post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *